Bieżące wydarzenia

2020-10-15 - Pszczyński Budżet Obywatelski - zagłosuj na Zielone Siedlice!

 

Projekt nr 29 lokalny

ZIELONE SIEDLICE – ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH POPRZEZ STWORZENIE OSIEDLOWEGO PARKU KIESZONKOWEGO

W ramach niniejszego projektu planuje się zagospodarowanie terenów zielonych na działce gminnej przy skrzyżowaniu ul. Bielskiej oraz ul. Korfantego w Pszczynie na osiedlu Siedlice, poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej i stworzenie ogólnodostępnego terenu zielonego dla mieszkańców - park kieszonkowy/zielony skwer. Przewiduje się nowe nasadzenia, elementy małej architektury, remont istniejącej i utworzenie nowej nawierzchni ścieżek spacerowych oraz oświetlenie działki.

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na wnioski mieszkańców. Głównym celem niniejszego projektu jest wzbogacenie ekosystemu miejskiego, zwiększenie atrakcyjności okolicy, podniesienie walorów estetycznych osiedla i jakości przestrzeni miejskiej. Stworzenie przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni publicznej. Takiej, do której dostęp mają wszyscy i takiej, która tworzy obraz miasta, przyjaznego miejsca do życia. Zieleń miejska przyczynia się do poprawy, jakości życia w miastach i utrzymania bioróżnorodności, jest elementem kompozycji urbanistycznej, wpływa na charakter i wygląd ulic i placów, kształtuje i porządkuje wnętrze miasta. Zieleń pełni funkcję ochronną dla mieszkańców, osłania od kurzu, dymu, a także od silnych wiatrów.

Wartość: 94 508,00 zł

Autor projektu: Arkadiusz Gardiasz

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt nr 4 ogólnogminny

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH NA GRANICY TRZECH OSIEDLI: KOLONIA JASNA, PIASTÓW I SIEDLICE. PARK – ZIELONE PŁUCA PSZCZYNY.

W ramach projektu planuje się zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Dobrawy (osiedle Piastów), ul. Bielską (osiedle Siedlice) oraz ul. Skłodowską (osiedle Kolonia Jasna). Głównym celem niniejszego projektu jest stworzenie przestrzeni publicznej – parkowej pomiędzy trzema dużymi osiedlami. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na wnioski mieszkańców oraz brak odpowiedniej przestrzeni do spędzania wolnego czasu w tej części Pszczyny. Jego realizacja pozwoli na wykorzystanie wolnego terenu, jako miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców pobliskich osiedli. Pragniemy stworzyć strefę relaksu oraz miejsce aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Wartość: 125 000,00 zł

Autorzy projektu: Arkadiusz Gardiasz, Marek Szklorz, Kamil Widłok

2020-10-12 - Pszczyński Budżet Obywatelski - głosowanie

Zachęcamy do głosowania w tegorocznej edycji Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosować może każdy mieszkaniec Gminy Pszczyna, który ukończył 16. rok życia. Głosujący dysponuje jednym głosem na projekt ogólnogminny i jednym głosem na projekt lokalny. Głos można oddać osobiście w Urzędzie Miejskim w Pszczynie lub w wyznaczonych punktach głosowań (lista znajduje się w gablocie) lub poprzez stronę internetową budzet.pszczyna.pl. Aby zagłosować konieczne jest podanie numeru PESEL. Głosowanie trwa do poniedziałku 19 października.

 

Spośród projektów ogólnogminnych dwa dotyczą bezpośrednio terenu naszej parafii:

Projekt nr 2 - zakończenie budowy i oddania do użytku Ośrodka Dziennego Pobytu dla Seniorów oraz Przychodni Paliatywnej w Domu Ojca Pio.

Projekt nr 4 - zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli: Piastów, Kolonia Jasna i Siedlice – czyli łąk wokół kościoła.

 

W projektach lokalnych znajdziemy 3 dotyczące terenu naszej parafii:

Projekt nr 18 - /Osiedle Piastów/ Rozwinięcie oferty kulturalno – sportowej na osiedlu Piastów w Pszczynie.

Projekt nr 28 - /Osiedle Kolonia Jasna/ Zielona i aktywna Kolonia Jasna – nasadzenia drzew oraz modernizacja Strefy Aktywności Sportowej na osiedlu.

Projekt nr 29 - /Osiedle Siedlice/ Zielone Siedlice – rozwój terenów zielonych poprzez stworzenie osiedlowego parku kieszonkowego.

2020-10-10 - Wieczór Uwielbienia

2020-10-06 - Zamawianie intencji na 2021 r.

Informujemy, że można już zamawiać intencje na rok 2021.

 

Intencje mszalne można zamawiać:

 

  • Osobiście w kancelarii w godzinach urzędowania.
  • Telefonicznie w godzinach urzędowania kancelarii.
  • Mailowo - intencja będzie zapisana dopiero po sprawdzeniu dostępności terminu
    i wysłaniu do zamawiającego wiadomości z potwierdzeniem wpisu do księgi intencji.

Ofiarę pieniężną przekazujemy dopiero w okolicach daty zamawianej Mszy.
Ofiarę można złożyć na 3 sposoby:

  1.  Przekazać osobiście do kancelarii w godzinach urzędowania,
  2.  Wrzucić do skrzynki na listy w kopercie z opisem daty, godziny i intencji Mszy,
  3.  Przelać na konto bankowe. W tytule przelewu prosimy zawrzeć datę, godzinę i choćby początek intencji.

2020-10-05 - Komunikat ws. udzielania Komunii św. na rękę

 Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

 

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

 

Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.

 

Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.

 

Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najśw. Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De fragmentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

 

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, 3 października 2020 r.

 

Liturgia
2020-10-21, Środa, Rok A, II
Ef 3, 2-12
Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3)
Por. Mt 24, 42a. 44
Łk 12, 39-48
2020-10-22, Czwartek, Rok A, II, Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
Ef 3, 14-21
Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 11-12. 18-19 (R.: por. 5b)
Flp 3, 8b-9a
Łk 12, 49-53
2020-10-23, Piątek, Rok A, II, Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa
Ef 4, 1-6
Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6)
Por. Mt 11, 25
Łk 12, 54-59


Jesteś naszym 323 gościem dzisiaj


Jesteś naszym 948705 gościem od 01.01.2016

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Pszczyna, siedziba: Pszczyna, Marii Skłodowskiej-Curie 1.